Gebruikersvoorwaarden

. . .

Deze website www.lifestream.nl wordt u aangeboden door de levensbeschouwelijke vereniging Humanistisch Verbond, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 40476010 en statutair gevestigd aan het Ambonplein 73, 1094 PW te Amsterdam, met betrekking tot Lifestream te bereiken op het emailadres: info @lifestream.nl.


1. Definities


Lifestream: een initiatief volgens een ideëel concept, geuit onder een merk en specifieke identiteit, dat eigendom is van het Humanistisch Verbond, alsmede alle uitingen vanwege het Humanistisch Verbond binnen dit concept, waaronder de website www.lifestream.nl, welke website hierna wordt aangeduid als Lifestream.


Aanbieder: persoon, bedrijf of organisatie die diensten en/of Producten via Lifestream aan de Bezoekers van deze website aanbiedt


Bezoeker: persoon die Lifestream bezoekt.


Humanisticus: persoon die afgestudeerd is aan de Universiteit voor Humanistiek


Celebrant: persoon die een celebrantenopleiding heeft afgerond aan de Universiteit voor Humanistiek.


Dienst: door de Aanbieder te verrichten werkzaamheden op grond van een overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de Aanbieder en de Klant


Product: door de Aanbieder voortgebracht tastbaar goed dat verkocht wordt aan de Klant


Klant: Bezoeker die een Dienst of Product afneemt van een of meerdere Aanbieders.


Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden voor het gebruik van Lifestream en aan haar verbonden sub-sites, niet zijnde gelinkte websites van derden, waaraan Bezoekers en Aanbieders onderworpen zijn bij het gebruik van deze website.

2. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden


a. Als Bezoeker van Lifestream heeft u toestemming tot deze website en de daarop te benaderen inhoud een en ander volgens deze Gebruiksvoorwaarden. Met het feitelijk benaderen en gebruiker van Lifestream accepteert u zonder voorbehoud deze Gebruiksvoorwaarden.


b. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op (i) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze Lifestream en (ii) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Lifestream en (iii) transacties verricht via deze Lifestream.


3. Privacystatement


Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacystatement van het Humanistisch Verbond. Link privacystatement Humanistisch Verbond

4. Aanbieders

a. Lifestream biedt Aanbieders , die passen in de filosofie van Lifestream, een platform waarop zij hun diensten en producten kunnen aanbieden en onder de aandacht van het publiek kunnen brengen. De Aanbieders op Lifestream zijn onafhankelijke particulieren en organisaties die zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van hun producten, diensten en nazorg. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van logistieke en financiële afspraken. Het Humanistisch Verbond is nimmer partij bij een overeenkomst tussen Aanbieder en Klant, tenzij het Humanistisch Verbond zelf Aanbieder is.


b. Een Aanbieder kan op enigerlei wijze verbonden zijn aan het Humanistisch Verbond, dan wel in zijn dienstverlening gebonden zijn aan voorschriften, toezicht of procedures van het Humanistische Verbond. Het bestaan van een relatie tussen deze Aanbieder met het Humanistisch Verbond maakt het Humanistisch Verbond niet de Aanbieder als in deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld. Humanistisch Verbond is enkel Aanbieder als ze dat zelf uitdrukkelijk als zodanig stelt of zich niet op andere wijze uitlegbare wijze als zodanig presenteert en zelf in voorkomend geval een overeenkomst met een Klant sluit.


c. Aanbieder stelt Bezoekers in staat direct met hen in contact te treden met vragen en/of opmerkingen over hun Producten en/of Diensten via diens profielpagina in Lifestream en zal adequaat reageren op c.q. communiceren met Bezoekers.


d. Indien de Klant vragen over een Product of Dienst heeft, kan deze contact opnemen met de Aanbieder via de contactgegevens op de productpagina van de Aanbieder. Een Aanbieder zal ernaar streven binnen 48 uur te reageren. Bij zaken waar een spoediger reactie vereist is (denk aan hulp bij uitvaarten) staat de responstermijn benoemd op de pagina van de betreffende Aanbieder.

5. Disclaimer


a. De informatie op deze website wordt door Lifestream met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. De informatie op deze website is informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.


b. Het Humanistisch Verbond besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van Aanbieders. Zij kan echter niet garanderen dat de Diensten en Producten van de Aanbieders voldoen aan de verwachtingen van Klant. Het Humanistisch Verbond is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die middellijk of onmiddellijk voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of uit het gebruik van de Producten en/of Diensten vanuit Aanbieders, tot wie de Klant zich in voorkomend geval direct en zonder tussenkomst van Lifestream moet wenden een en ander volgens de in deze Gebruiksvoorwaarden ter zake beschreven procedure

6. Klachtenreglement


a. Bij de Aanbieder door een Klant ingediende klachten worden binnen een termijn van 48 uur gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord, tenminste met een ontvangstbevestiging. Als een antwoord op een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, vermeldt de ontvangstbevestiging dat antwoord binnen 7 dagen kan worden verwacht of in uitzonderlijke gevallen een onderbouwde indicatie wanneer de Klant een antwoord kan verwachten.


b. De Klant dient de Aanbieder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.


c. Wanneer de Klant zijn of haar klacht niet naar tevredenheid afgehandeld acht, kan deze een mail sturen naar info@lifestream.nl. Het Humanistisch Verbond zal geen vergoeding uitkeren of aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet nakomen van een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant. Wel zal het Humanistisch Verbond de klacht ontvangen en mogelijk consequenties verbinden aan de deelname van de betreffende Aanbieder aan Lifestream.


7. Intellectueel eigendom


a. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logos, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Lifestream tenzij anders vermeld bij het betreffende artikel of foto op de website.


b. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande toestemming van het Humanistisch Verbond niet toegestaan. Geen voorafgaande toestemming is nodig voor het op een andere website of in een elektronisch bericht linken naar Lifestream, niet zijnde het embedden van content.


c. Humanistisch Verbond heeft het recht beeldmateriaal van Aanbieders op Lifestream voor communicatie- en marketing doeleinden van Lifestream in te zetten. Onverlet hetgeen in dit artikel bepaalde blijft een Aanbieder eigenaar van en/of verantwoordelijke voor het door hem via Lifestream gepresenteerd beeldmateriaal, teksten en overige inhoud. Toestemming van een Aanbieder in dit verband laat de toestemming van het Humanistisch Verbond onverlet voor zover het betreffende beeld-/tekstmateriaal of overige inhoud betrokken wordt vanuit Lifestream.

Lifestream plaatst functionele -, analytische- en advertentie cookies, voor een goed functionerende website, gepersonaliseerde dienstverlening en advertenties. Zie ons privacy statement voor meer informatie.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet